Peru

Archives Search

AuthorTitleYearSeriesDomain
Kenekinan 11972
Yineru tokanu yonatkaluru 31961
Aán xajunbmatyuh1957
Guía para escribir en el quechua de Huánuco1986
Cuënëoti 21961
Matsesën naid 21983
Huishati 11960
Manual de escritura 11966
Tsame asanquenate (Vamos a escribir: libro de escritura para cuarto grado)1983
Kikillayki leey escribiy1969
Tonponan1982
Mucashun1996
Non cununon1988
Shuhuajiniji pohuatasano1994
Dsodode iattana 11963
Ninshitaʼhuaʼ 21972
Chicham atai 31977
Yineru [tokanu] yonatkaluru 1, 21955
Chícham ataí 21963
Caatúnúháámɨ 1-31962
Quirica 41984
Sara y Benito: Libro de escritura, tercer grado1988
Asanquenate1961
Timagetatsirira inkenishiku1985
Quirica 21964
Juhton fahxaajohxavu1994
Chicham atai 41977
¡Pa serojore! (¡Vamos a leer! Libro 3: Iniciación para lectura y escritura)1977
Quirica 31985
El manguare facilita la escritura del bora 31989
agatai 11979
Matsontsori = El juaguar1999
Yadamam iripomamshi anoa kamankiya1986
Manual de escritura y ortografía 21966
atai 11979
Antuuku1981
Huitoto cuellena 11959
Kikillayki leey escribiy1968
Luchu anawan2001
Tyara okantagani otsirinkaganira niagantsi1971
Intsome asanguenate (Libro 2 para la escritura)1981
Escritura 1: Manual de escritura y ortografía 11958
Matsesën naid (Lo que hacen los matses: Libro experimental 4 para la lectura y escritura)1981
Tyara okantagani otsirinkaganira niagantsi1972
Vamos a escribir: Libro de aprestamiento para la escritura1980
Non cunu non 11972
Ninshitaʼhuaʼ 11971
Huitoto cuellena 31961
Yantámaama 11961
Yantámaama 21961